Till innehåll på sidan

Mälarhöjdens skolas värdegrund genomsyras av att alla tar personligt ansvar och visar det genom att vi är hjälpsamma, engagerade och har höga förväntningar på varandra.

Om Mälarhöjdens skola

Mälarhöjdens skola är Stockholms största grundskola. Skolan är en F- 9 skola med 1185 elever och 447 barn är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Vår grundorganisation består av totalt 45 klasser, varav två förskoleklasser, tre fritidshem samt Eftis. Eleverna kommer främst från skolans upptagningsområde. Av eleverna har cirka 10 % annat modersmål än svenska. Skolan har en förberedelseklass för nyanlända elever.

Skolans chefsgrupp består av rektor och fem biträdande rektorer. Rektor har det övergripande ansvaret, medan de biträdande rektorerna, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan. Skolan är organiserad i tio pedagogiska arbetslag, där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.

Trots att skolan är stor, påtalar besökare att skolan känns personlig och trivsam.

Många söker till oss men vi har tyvärr problem att ta emot alla. Höga resultat och god ekonomi borgar för en positiv skolutveckling tillsammans med duktiga medarbetare.

Skolan arbetar utifrån de styrdokument, där skolans formella uppdrag formuleras i Skollagen, LGR 11, FN:s barnkonvention och ”Allmänna råd för fritidshem” samt Utbildningsförvaltningens Verksamhetsplan för  Stockholms stads skolor.

Utifrån dessa övergripande styrdokument har Mälarhöjdens skola formulerat en Verksamhetsplan, Trygghetsplan, Krisplan, Läsutvecklingsplan och Elevhälsoplan mm. Skolan har även systematiserat de flesta processer i olika årshjul. 

För att ligga i framkant deltar Mälarhöjdens skola i flera stora projekt via Stockholms stad:

 • Skolan är HBTQ-certifierad och en recertifiering sker under läsåret 20/21
 • Fritidshemmen arbetar med utvecklingsgrupper för synliggörande av  LGR 11 i fritidsverksamheten
 • Skapande skola 
 • Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF.
 • Tidig upptäckt och tidiga insatser- Läsutvecklingsplan F-9 Förebyggande språkträning och andra gemensamma arbetssätt utvecklas genom systematisk uppföljning av alla elevers utveckling. Förskollärarna går en särskild utbildning i språkutveckling där bla ASL (att skriva sig till läsning) ingår.
 • Skolan kommer under läsåren 20/21 och 21/22 delta i EU-projekt, BLIVA, för att skapa förutsättningar för lärare (och skolledare) att utveckla sin digitala kompetens samt utforska och nyttja den potential som digitaliseringen i skolan kan innebära. 
 • Skolmaten: Vi är mycket stolta över vår restaurang, som är en mötesplats för matro och en god lunch, som gör att våra elever orkar med hela skoldagen.

Mälarhöjdens skola ska vara en modern mötesplats för lärande, hälsa och demokrati och därför vill vi:

 • att resultatenska höjas för alla våra elever.

 • att flickor och pojkar ska erbjudas likvärdiga förutsättningar för lärande utifrån sina individuella behov och förutsättningar

 • ständigt arbeta för en gemensam värdegrund, det personliga ansvaret och skapa vi-känsla både bland personal och elever

 • utveckla arbetssätt och former för ökat och verkligt inflytande och delaktighet så att eleverna kommer till tals och kan påverka sin utbildning

 • höja bedömarkompetensen hos lärarna för likvärdig och rättvis bedömning,

 • att IKT ska användas av samtliga, som en naturlig del av undervisningen och även för att förbättra och utveckla kommunikationen mellan hem och skola.

 • att alla elever ges möjlighet att utveckla sitt lärande genom estetiska lärprocesser

Ingress: 
Mälarhöjdens skolas värdegrund genomsyras av att alla tar personligt ansvar och visar det genom att vi är hjälpsamma, engagerade och har höga förväntningar på varandra.